Comunicació · 16 de Juny de 2009. 16:21h.

TV properes al PSC maquillen els seus comptes

La XAL va declarar sis milions d'ingressos, però ha tingut cinc milons de pèrdues

TV properes al PSC maquillen els seus comptes

Acte del 10è aniversari de la Xarxa: d'esquerra a dreta: Ramon Font, president del CAC; Marc Melillas, director general de la Xarxa Audiovisual Local, i Manel Calbet, president de TV Cardedeu (Foto: Roger Castellon, de l'agència Azapress)

La Sindicatura de Comptes de la Generalitat ha realitzat un informe sobre la comptabilitat corresponent a l'any 2005 de la Xarxa Audiovisual Local (XAL),que és una entitat pública empresarial local de la Diputació de Barcelona, controlada pel PSC, i ha detectat diverses irregularitats en aquests comptes. Segons l'informe, després de realitzar-se els ajusts i reclassificacions corresponents en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys, s'ha comprovat "una minoració del benefici de 5.927.112,34 euros. Així, el nou resultat comptable presenta unes pèrdues per valor de 5.326.422,77 euros".

Al respecto, es diu que "hi ha una incorrecta comptabilització de les aportacions genèriques de la Diputació de Barcelona que la XAL considera com a ingressos d’explotació i que corresponen a aportacions directes als fons propis de l’entitat. Així, s’ha d’eliminar l’efecte que han tingut aquestes aportacions en el compte de resultats i reflectir-les com a fons propis".

S'afegeix que "cal una disminució dels ingressos del compte de resultats de l’exercici de 5.728.070,20 euros, un augment dels resultats negatius d’exercicis anteriors en 2.106.087,15 euros i, en contrapartida, un increment del compte de fons propis corresponent a les aportacions de la Diputació de Barcelona de 7.834.157,35 euros".

L'informe també afirma que "hi ha un incorrecte tractament comptable, com a ingrés a distribuir en diversos exercicis per subvenció, de la cessió de la propietat de l’immobilitzat. Es correspon a una aportació directa als fons propis, així que s’ha d’eliminar el saldo del compte d’ingressos a distribuir, per 905.451,16 euros, i l’ingrés traspassat al compte de resultats en l’exercici per valor de 252.431,03 euros, i traspassar ambdós imports com a fons propis, per un valor total de 1.157.882,19 euros".

La Sindicatura assegura que "la partida d’ingressos per quotes inclou altres conceptes que no es corresponen amb la naturalesa d’aquest compte per valor de 59.290,52 euros. Cal reclassificar aquests ingressos en els seus comptes corresponents, per tal de no desvirtuar la informació respecte dels ingressos reals per quotes obtinguts per l’entitat".
 
Aquest reclassificació consisteix en:

--"S’ha d’eliminar del compte d’immobilitzat financer del balanç de situació 350 participacions que no eren propietat de la XAL per valor de 42.000,00 euros. Així mateix, s’ha d’eliminar la provisió per depreciació que s’havia dotat per valor de 6.844,71 euros".
 
--"S’ha de registrar l’ingrés per l’aportació de la Diputació de Tarragona del mes de desembre de 2005 per valor de 46.544,18 euros".
 
--"La variació d’existències ha estat incorrectament comptabilitzada com a menys consums d’explotació. Cal la reclassificació al compte corresponent de variació d’existències per valor de 34.380,17 euros".
 
--"La XAL va activar elements de l’immobilitzat immaterial com a immobilitzat material per valor de 25.903,89 euros. Cal la seva reclassificació a la partida corresponent".

Publicitat
Publicitat

2 Comentaris

Publicitat
#2 Derechas, Murcia, 16/06/2009 - 23:57

Una cosa está muy clara, se puede oler el plumero ideológico de esta página a kilómetros.

#1 Mans Netes???'!!!????, Transparents??'!!!????, 16/06/2009 - 16:51

Voleu dir que la fiscalia que tant diligent i ràpida va ser amb el tema 3% i sense probes, ara ho tornarà a ser amb totes les probes documentals de la Sindicatura? No m´ho crec